[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave iz medicinske fizike i biofizike je da student razumije primjenu fizike na pojavei procese koji se u biološkim sustavima mogu objasniti fizikalnim zakonima, da razumiju fizikalne uvjete koji utječu na pojave patoloških stanja u organizmu te da nauči fizikalne osnove tehničkih pomagala za dijagnozu i terapiju bolesti. Zadaci nastave ovog predmeta su da kroz teoretsku nastavu studenta uputi u način razmišljanja o primjeni tog znanja, a kroz praktične vježbe da u studentu razvije osnovne vještineu rukovanju jednostavnim fizilkim mjernim uredjajima i postupcima koji se primjenjuju u medicinskog teoriji i praksi. Nastava iz medicinske fizike i biofizike obuhvaća poglavlja fizike i biofizike koja su od neposrednog značenja za studij humane medicine. Teme koje se obradjuju nose naslove: osnove medicinske akustike, fizikalne osnove ultrasonografije, svojstva izoliranog, zatvorenog i otvorenog sistema, interakcija sistema i okoline, načini izmjene energije i mase izmedju sistema i okoline, interakcija bioloških sistema i okoline, gibanje idealnih i realnih tekućina kroz cijevi, visoko-elastične tvari, sedimenatcija u disperznim sistemima, elastična svojstva elastomera, svojstva tvari u električnom i magnetskom polju, prolaženje struje kroz biološke vodiče, bioelektrične pojave, osnovni uređaji medicinske elektronike, električna mjerenja na živim objektima, jednostavni optički sistemi, povećalo i mikroskop, elektronski mikroskop, geometrijska optika oka, spektralna analiza i ostale optičke metode u medicini, građa molekula i molekularne strukture, atomarni i molekularni spaktri, fizika rendgenskih zraka, interakcija elektromagnetskih zračenja i tkiva, fizikalne osnove metoda radiološke dijagnostike, zakoni raspada radioaktivnih prerarata, detekcija ionizirajućeg zračenja, interakcije ionizirajućih zračenja i tvari, fizikalne osnove dozimetrije, nuklearni uredjaji koji se koriste u medicini. Manji dio teme obradjuje se u okviru seminara (osnove medicinske kibernetike sistema, principi klasične i kompjutoriziran (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10397>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10397>
rdf:type univ-ont:CourseInstance