[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11930/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11930/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11930/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11930/2003/4>
sisvu:description Predavanja: Građa atoma (atomski spektri i pojava kvantne fizike; osnove kvantne i valne mehanike; elektronska konfiguracija elemenata i periodni sustav). Kemijske veze i građa molekula (teorija valentne veze, teorija molekulskih orbitala, teorija ligandnog polja, ionska veza, metalna veza). Međumolekulske sile. Plinsko stanje (plinski zakoni, kinetička molekularna teorija). Kapljevito stanje (dijagrami faza; otopine). Čvrsto stanje. Osnove kemijske termodinamike i termokemije. Brzina kemijske reakcije. Kemijska ravnoteža (disocijacija kiselina i baza, hidroliza soli, puferi, topljivost soli, redoks-ravnoteže). Kemijska svojstva elemenata, anorganski spojevi po skupinama periodnog sustava. Osnove bioanorganske kemije. Seminari: Kemijski simboli i formule. Međunarodni sustav jedinica. Računanje kvantitativnih odnosa kod čistih tvari. Računanje kvantitativnih odnosa pri kemijskim reakcijama. Plinski zakoni. Stehiometrija otopina. pH u otopinama kiselina, baza i soli. Puferi. Topljivost soli. Redoks-reakcije. Vježbe: Važniji laboratorijski pribor i njegova primjena. Rastavljanje homogenih i heterogenih smjesa. Kemijski zakoni. Plinski zakoni. Otopine i elektroliti. Redoks-reakcije, kompleksne reakcije i neutralizacija. Kemijska ravnoteža. Elektrodne reakcije. Karakteristične anorganske reakcije elemenata po skupinama periodnog sustava. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11930>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11930>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2045/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance