[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11934/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11934/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11934/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11934/2003/4>
sisvu:description Fizičke veličine i jedinice, mjerenja, sustavne i slučajne pogreške, izračunavanje pogrešaka, iskazivanje rezultata. Mehanika: prikaz gibanja (koordinatni sustavi, gibanje težišta, vrijeme, brzina, ubrzanje, jednoliko gibanje, jednoliko-ubrzano gibanje, hici, kružno gibanje, opis putanje, harmoničko gibanje), sile i njihovo djelovanje (sile deformacije krutog tijela, težina, zbrajanje sila, sile i gibanje po pravcu, energija, snaga, impuls, zakoni sačuvanja, kružno gibanje čvrstog tijela, centrifugalna sila, gravitacija i gibanje planeta). Mehanika plastičnih tijela i medija: deformacija čvrstog tijela, tekućine (tlak, hidrostatski tlak, uzgon, određivanje gustoće, idealne tekućine, viskoznost, efekti na granicama površina), plinovi (aerostatika, pritisak i volumen, topivost plinova, strujanje plinova). Toplina: temperatura i stanje materije, opći zakon, Van der Waalsova jednadžba, toplina (toplinska energija, kalorimetrija), agregatna stanja (prijelazi između agregatnih stanja, temperature prijelaza, tlak, para, fazni dijagrami), prijenos topline (termičko gibanje, difuzija osmoza, vođenje topline, konvekcija, zračenje topline), osnovni zakoni termodinamike: (I, II i III zakon, organizam kao termodinamički sustav). Mehanička titranja (periodičke pojave, oscilatori, prigušena i neprigušena titranja, rezonancija, superpozicija titranja) i valovi (širenje valova, transverzalni i longitudinalni valovi). Akustika: Područje i pojmovi, brzina zvuka, interferencija zvučnih valova, osjet zvuka, Doppler-efekt, ultrazvuk. Elektricitet i magnetizam: Struja, napon, električni naboj, jakost struje, električni otpor, vodljivost, električna energija i snaga, statička magnetska i električna polja (kondenzator, elektroinfluencija), jakost struje i napona (uvjet kontinuiteta, Ohmov zakon, Kirchhoffova pravila, mjerenje otpora, Wheatstonov most, unutarnji otpor), transport naboja u materiji i vakuumu (specifični otpor i električna vodljivost, metali, poluvodiči, elektroliti, difuzija elektrolita, elektrokemijski potencijal, membran (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11934>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11934>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2046/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance