[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12105/2005/50949>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12105/2005/50949>
sisvu:description Mehanika I (3+3) 4,5 /Razvoj, zadaća, osnovni zakoni i principi, jedinice mjera i podjela mehanike. Definicija sile, momenta sile na točku i os, spreg sila, moment sprega i koncentrirani moment. Podjela sila prema načinu i karakteru djelovanja. Nužan i dovoljan uvjet jednakog djelovanja dvaju sistema sila. Glavni vektor sila, glavni vektor momenta, dinama. Rezultanta zadanog sistema sila. Uvjeti ravnoteže i jednadžbe ravnoteže za razne sisteme sila. Elementi grafičkih metoda za sisteme sila u ravnini. Poligon sila. Verižni poligon i krivulja. Jednadžba verižne krivulje. Određivanje rezultante i rastavljanje sila na komponente. Metode proračuna štapnih sistema u ravnini. Elementi statike nosača. Sile presjeka. Definicija momenta savijanja, poprečnih i uzdužnih sila. Diferencijalni i integralni odnosi između q, T i M. Osnovi proračuna lančanice. Srodni problemi statike. Statički moment, težište i momenti tromosti linija, površina i volumena. Elementarni rad sile. Virtualni rad. Konzervativne sile. Analiza ravnoteže stabilnosti ravnoteže principom virtualnog rada i potencijalne energije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12105>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12105>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6959/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance