[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12110/2007/113691>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12110/2007/113716>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12110/2007/113691>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12110/2007/113716>
sisvu:description Mehanika II (4+3) 5,5 /Kinematika točke. Osnovni pojmovi i definicije gibanja materijalne točke. Važnija gibanja materijalne točke. Kinematika apsolutno krutog tijela. Odredivanje položaja u prostoru i stupnja slobode. Definicija apsolutnog i relativnog gibanja krutog tijela. Osnovni pomaci i gibanja krutog tijela. Relativno gibanje krutog tijela. Primjena plana pomaka u statičkoj analizi konstrukcija. Dinamika. Osnovni zakoni, principi i zadaće dinamike. Metode rada i energije. Količina gibanja i impuls sile. Kinetički moment. Zakon momenata. Zakoni održanja količine gibanja i kinetičkog momenta. Zakon gibanja centra mase sistema materijalnih točaka i krutog tijela. Jednadžbe za osnovna gibanja krutog tijela. D Alembertov princip. Oscilacije. Elastična sila. Sila Prigušenja. Odgovor realnog sistema na harmonijsku, periodsku ili opću pobudu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12110>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12110>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14538/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance