[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12111/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12111/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12111/2003/3>
sisvu:description Otpornost materijala I (3+4) 5,0 /Opće pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Vanjske i unutarnje sile. Analiza naprezanja. Tenzor naprezanja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže i jednadžbe transformacija. Glavna naprezanja. Analiza deformacija. Pojam pomaka i deformacija. Tenzor deformacija. Jednadžbe transformacija. Glavne deformacije. Uvjeti neprekinutosti. Deformabilne karakteristike čvrstih tijela - fizikalne jednadžbe. Hookeov zakon, konstante elastičnosti materijala. Zakon superpozicija, Saint Venantov princip. Koeficijent sigurnosti i novija tumačenja sigurnosti konstrukcija. Aksijalno optere}enje štapa-rastezanje i pritisak. Koncentracija naprezanja. Statički neodređeni štapni sustavi. Toplinska i početna naprezanja. Rastezanje užeta lančanice. Naprezanje i deformacije posuda tankih stijenki. Smicanje (odrez). Geometrijske karakteristike ravnih presjeka štapa-momenti tromosti. Torzija ravnih štapova. Prandtlova membranska analogija. Savijanje ravnih štapova. Čisto savijanje. Savijanje silama. Proračun čvrstoće pri savijanju. Savijanje sastavljenih i kompozitnih nosača. Koso savijanje. Diferencijalna jednadžba elastične linije nosač i postupci rješavanja. Progibi zbog poprečne sile i zbog promjene temperature. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12111>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12111>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1788/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance