[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12118/2005/46098>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12118/2005/46098>
sisvu:description Hidromehanika (3+2) 4,0 /Osnovni pojmovi. Hidrostatika. Polja fizikalnih veličina. Jednadžba održanja. Jednadžba održanja mase. Jednadžba održanja količine gibanja. Saint-Venantova i Novier-Stokesova jednadžba. Jednadžba održanja kinetičke energije. Bernoullijeva jednadžba. Laminarno strujanje. Turbulentni tok. Hidrodinamički otpori. Sistemi pod tlakom. Otvoreni vodotoci. Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja. Potencijalno strujanje. Hidrodinamika podzemnih voda. Vodozahvati. Otpor tijela. Osnovne sličnosti fizikalnih procesa. Dimenzionalna analiza. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12118>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12118>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6942/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance