[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12148/2004/16753>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12148/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12148/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12148/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12148/2004/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12148/2004/16753>
sisvu:description Hidraulika (3+3) 4,5 /Osnovni pojmovi i ciljevi. Hidraulika tlačnih sustava. Nestacionarno strujanje u vodovodnim mrežama. Proračun masenih oscilacija tekućine u hidrotehničkim sustavima. Proračun propagacije vodnog vala. Proračun kanalske mreže. Hidraulika strujanja podzemnih voda. Metode određivanja integralnih parametara. Probno crpljenje. Modeliranje strujanja podzemne vode oko hidrotehničkih objekata i u području crpilišta. Hidraulika evakuacijskih i disipacijskih građevina hidrotehničkih objekata. Erozija i pronos nanosa. Valna gibanja i utjecaj na građevinske objekte. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12148>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12148>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4107/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance