[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12152/2002/1>
sisvu:description Regulacija vodotoka (2+2) 3,0: Vrste i tipovi prirodnih vodotoka. Svrha, problemi i zadaci regulacije. Kartografske, hidrološke i hidrauličke podloge regulacija. Vidovi regulacija vodotoka i reguliranja vodnog režima. Regulacije ravničarskih i brdskih vodotoka. Regulacija korita za malu, srednju i veliku vodu. Tehničko prikazivanje vodotoka i regulacijskih zahvata. Dinamika vodnog toka, hidrološka i hidraulička interpretacija. Nanos u prirodnim vodotocima - pokretanje, pronos i taloženje. Kretanje i habanje vučenog nanosa. Suspendirani nanos: geneza, koncentracija i krupnoća. Funkcija pronosa G=f(Q) i bilansiranje nanosa. Osnove riječne morfologije. Parametarske jednadžbe za erozijsku silu i pronos nanosa. Iznalaženje optimalnih regulacijskih proporcija korita vodotoka. Regulacije korita s pokretnom i nepokretnom omočenom konturom. Vrste regulacijskih građevina. Građevinski materijali u primjeni kod regulacija. Sustavi za zaštitu od poplava. Led u rijekama i zaštita od leda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12152>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12152>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1097/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance