[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13261/2004/15739>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13261/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13261/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13261/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13261/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13261/2004/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13261/2004/15739>
sisvu:description Cilj kolegija: U kolegiju studenti se upoznaju s temeljnim principima znanstvenoistraživačkog rada, planiranjem i realizacijom znanstvenih istraživanja, kao i suvremenim multivarijatnim metodama obrada podataka na informativnoj razini. U okviru kolegija predviđene su i konzultacije sa studentima prilikom izrade diplomskog rada. Sadržaj kolegija: Općenito o znanosti. Definicija znanosti. Istraživanja u prirodnim i društvenim znanostima. Induktivno - deduktivna metoda. Uočavanje znanstvenih problema. Hipoteze istraživanja. Ciljevi istraživanja. Esperimentalni nacrt. Zavisne i nezavisne varijable. Intervenirajuće varijable. Uzorci ispitanika. Mjerni instrumenti. Mjerenje u prirodnim i društvenim znanostima. Mjerne skale. Metrijske karakteristike mjernih instrumenata. Baždarenje mjernih instrumenata. Metode obrade podataka. Univarijatne i multivarijatne metode. Faktorska analiza. Regresijska analiza. Kanonička korelacijska analiza. Analiza varijance. Diskriminativna analiza. Projekt znanstvenog istraživanja (diplomskog rada). Struktura znanstvenog članka (diplomskog rada). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13261>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13261>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4412/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance