[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/15883>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/15884>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55308>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55309>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55315>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55316>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13268/2004/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/15883>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/15884>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55308>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55309>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55315>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2004/55316>
sisvu:description Cilj kolegija: kolegij obuhvaća teoretske osnove izrade individualnog rehabilitacijskog plana. Posebno se razrađuju zadaci stručnog tima i supervizora u donošenju, praćenju i evaluaciji plana i programa rada. Obuhvaćeni su metodički postipci strukturiranja i evaluacije individualiziranih programa. Sadržaj kolegija: Teoretska polazišta u strukturiranju programa. Vrste programa. Razvojni programi. Situacioni programi. Aplikacija principa učenja u strukturiranju programa. Bazična stimulacija (Frohlich), Bazična komunikacija (Mall), Bazična senzo motorička stimulacija, terapija u prenatalnom prostoru, "Snoezelen". Program rada u predškolskoj dobi: socijalno ponašanje; osnovne potrebe i humanizacija odnosa; svladavanje svakodnevnih situacija; igra; upoznavanje uže i šire okoline; didaktički materijali i sredstva. Modeli i sadržaji rada u srednjem djetinjstvu i adolescenciji. Participacija u svakodnevnim socijalnim situacijama u užoj i široj sredini. Humanizacija odnosa među spolovima. Briga o sebi. Osnovni obrazovni sadržaji. Aktivnosti u slobodno vrijeme. Kreativnost. Oblici i sadržaji rada u odrasloj dobi. Prethodna iskustva i teškoće odrastanja. Empirijsko-znanstvene spoznaje o mogućnostima usvajanja socijalnih vještina. Svladavanje aktivnosti svakodnevnog života. Emocionalne potrebe. Socijalizacija odnosa među spolovima. Aktivnosti slobodnog vremena. Alternative instituciji; normalizacija; integracija; uključivanje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13268>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13268>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4418/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/850/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/851/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance