[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/55821>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/55822>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99726>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99727>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99849>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99850>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/55821>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/55822>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99726>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99727>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99849>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13268/2005/99850>
sisvu:description Cilj kolegija: kolegij obuhvaća teoretske osnove izrade individualnog rehabilitacijskog plana. Posebno se razrađuju zadaci stručnog tima i supervizora u donošenju, praćenju i evaluaciji plana i programa rada. Obuhvaćeni su metodički postipci strukturiranja i evaluacije individualiziranih programa. Sadržaj kolegija: Teoretska polazišta u strukturiranju programa. Vrste programa. Razvojni programi. Situacioni programi. Aplikacija principa učenja u strukturiranju programa. Bazična stimulacija (Frohlich), Bazična komunikacija (Mall), Bazična senzo motorička stimulacija, terapija u prenatalnom prostoru, "Snoezelen". Program rada u predškolskoj dobi: socijalno ponašanje; osnovne potrebe i humanizacija odnosa; svladavanje svakodnevnih situacija; igra; upoznavanje uže i šire okoline; didaktički materijali i sredstva. Modeli i sadržaji rada u srednjem djetinjstvu i adolescenciji. Participacija u svakodnevnim socijalnim situacijama u užoj i široj sredini. Humanizacija odnosa među spolovima. Briga o sebi. Osnovni obrazovni sadržaji. Aktivnosti u slobodno vrijeme. Kreativnost. Oblici i sadržaji rada u odrasloj dobi. Prethodna iskustva i teškoće odrastanja. Empirijsko-znanstvene spoznaje o mogućnostima usvajanja socijalnih vještina. Svladavanje aktivnosti svakodnevnog života. Emocionalne potrebe. Socijalizacija odnosa među spolovima. Aktivnosti slobodnog vremena. Alternative instituciji; normalizacija; integracija; uključivanje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13268>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13268>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7315/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7319/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7323/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance