[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234274>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234275>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234291>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234292>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234293>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234274>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234275>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234291>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234292>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13300/2008/234293>
sisvu:description Cilj kolegija: Slušanjem predmeta ?Neurologija? studentu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je omogućeno bolje razumijevanje raznih patoloških manifestacija pri funkcioniranju bolesna ili djelomično oštećena živčanog sustava, bilo da se radi o oštećenjima motoričkih ili osjetnih funkcija ili što je vrlo često o disfunkcijama u području viših integrativnih djelatnosti živčanoga sustava. Cilj predmeta Neurologije je da se studenti upoznaju s organskom bazom nervnih i psihičkih funkcija kao pretpostavkama za razumijevanje normalnih funkcija živčanog sustava što će im omogućiti racionalnu upotrebu određenih neurofizioloških mehanizama u procesu edukacije, reedukacije te općenito rehabilitacije osoba sa smetnjama u razvoju bilo ponašanja ili govornih funkcija. Sadržaj kolegija: Metode istraživanja živčanog sustava. Osnove razvoja živčanog sustava. Mikroskopska anatomija živčanog sustava. Fiziološke osnove ekscitabilnosti živčanog sustava. Osnove anatomije središnjeg i perifernog živčanog sustava Organizacija motoričkog sustava. Problemi cerebralne lokalizacije te dominantnosti hemisfere Organizacija tjelesnog osjeta. Osnove neurološke dijagnostike. Neuroanatomija svijesti te kvalitetni i kvantitativni aspekti poremećaja svijesti. Organizacija te poremećaji viših nervnih funkcija. Govor i poremećaji govora. Vidni sustav. Slušni sustav. Vestibularni sustav. Kronični cerebralni motorički poremećaji rane životne dobi. Sindrom diskonekcije. Metabolički uzrokovani degenerativni procesi središnjeg živčanog sustavu. Neurotransmitorski sustav središnjeg i perifernog živčanog sustava. Fiziologija i patofiziologija autonomnog živčanog sustava. Anatomske i patofiziološke osnove nekih najčešćih bolesti živčanog sustava: paroksizmalni poremećaji svijesti, cerebrovaskularne bolesti, intrakranijski spaciokompresijski procesi, upalne bolesti, bolesti ekstrapiramidnog živčanog sustava, bolesti neuromišićne veze te mišićnog sustava, malformacije središnjeg i perifernog živčanog sustava. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13300>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13300>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21891/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21892/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance