[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234284>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234285>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234298>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234299>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234284>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234285>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234298>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13305/2008/234299>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij daje znanstveno i stručno temeljene informacije o etiologiji, fenomenologiji i prevenciji kriminaliteta kao individualne i masovne pojave, shvaćenog u kontekstu devijantnog i društveno neprihvatljivog ponašanja. Sadržaj kolegija: OPĆI DIO: Pojam i predmet kriminologije. Metode u kriminologiji. Značaj i uloga komparativne kriminologije. Fenomenologija kriminaliteta. Pojam i fenomenologija zločina u kontekstu devijantnog i društveno neprihvatljivog ponašanja. Opseg, dinamika, struktura i cijena kriminaliteta. Tamna brojka kriminaliteta. Teorije o uzrocima kriminaliteta. Biološka i psihološka objašnjenja. Socijalni i socijalno-ekonomski čimbenici kriminaliteta. Socijalna kontrola i kriminalitet. Situacioni i olakšavajući čimbenici kriminalnog ponašanja. Međuodnos čimbenika. Kriminalitet kao individualna pojava. Klinička kriminologija i njena transdisciplinarnost. Učenje kriminalnog ponašanja. Kriminalne karijere. Izučavanje slučajeva. Upotrebljivost podataka za tretman delinkvenata. Žrtve kriminaliteta. Viktimologija. Pojam žrtve. Tipologije žrtava. Viktimizirajuće situacije. Prevencija temeljena na izučavanju žrtava. Reakcije društva na kriminalitet. Neformalna kontrola. Pravosudni sistem. Retribucija. Rehabilitacija. Politika suzbijanja kriminaliteta. Programi prevencije. Vrste programa. Opći i posebni čimbenici prevencije. Zašto je prevencija neučinkovita. POSEBNI DIO: Svrha tipologija u kriminologiji. Tipologija kriminalnog ponašanja. Tipologija delinkvenata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13305>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13305>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21891/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21892/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance