[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234112>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234113>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234114>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234115>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234128>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234129>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234241>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234242>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234112>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234113>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234114>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234115>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234128>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234129>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234241>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13313/2008/234242>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij Penološka rehabilitacija I je poddisciplina znanstvenog ogranka penologije, s posebnim naglaskom na rehabilitativnu kompopnentu u okviru izvršenja kaznenih i prekršajnih sankcija. Temeljem predavanja i seminara, cilj je kolegija da studenti dobiju teorijsku osnovu za oblikovanje općih metoda tretmana, programa rada s posebnim skupinama te malih rehabilitacijskih programa koji se provode u svijetu i u nas. Kroz vježbe, studenti ovladavaju vještinama programiranja tretmana, postupcima u njegovu provođenju i metodama njegove evaluacije. Ovladavanjem ovog gradiva studenti se osposobljavaju za rad u penalnom sustavu. Sadržaj kolegija: Predmet, ciljevi i zadaci, metode. Osnovna načela na kojima počiva ideja rehabilitacije. Usporedna analiza rehabilitacijskih modela u sustavima izvršenja sankcija. Anglosaksonski sustavi. Europski sustavi. Sustavi zemalja bivšeg "istočnog bloka". Pretpostavke u osnovi penološke rehabilitacije. Penološka rehabilitacija u usporedbi s retribucijom i zastrašivanjem. Medicinski model i otklon od njega: monotetički i politetički princip klasificiranja. Rehabilitacija za i protiv. Zloupotreba rehabilitacijskih modela. Programiranje penološkog tretmana na raznim razinama (povijesni i usporedni pristup): faza kaznenog postupka; dijagnostički centar; prijemno-otpusni odjel; iskoristivost informacija za tretman. Penološka rehabilitacija i policija. Penološka rehabilitacija i sudovi. Penološka rehabilitacija i penološke institucije. Programi tretmana: programi obrazovanja i radni programi; metadonski programi; programi individualne terapije; programi rada na slučaju; terapija miljeom; programi grupnog savjetovanja; programi rada s obitelji. Problemi evaluacije modela tretmana. Osuđenik u krizi. Pobune, ekscesi. Samoubojstva u penalnim institucijama. Reafirmacija penološke rehabilitacije. Budućnost penološke rehabilitacije. Rehabilitacijski modeli tretmana posebnih kategorija osuđenika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13313>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13313>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21887/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21888/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21893/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21894/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance