[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14769/2006/87848>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14769/2006/87848>
sisvu:description Sadržaj predavanja Aksiomi mehanike. Zakon neovisnosti djelovanja sila. Sustav mjernih jedinica. Dinamika materijalne točke. Inercijalne sile. D?Alambert-ov princip. Jednadžbe gibanja. Opći teoremi dinamike. Impuls sile i količina gibanja. Kinetički moment. Mehanički rad sile, momenta sile, elastičnih sila, sile teže, centralnih sila. Kinetička energija. Potencijalno polje sila. Snaga i stupanj korisnosti. Pravocrtno gibanje. Sila ovisna o vremenu, položaju, brzini. Slobodni pad. Oscilacijsko gibanje. Slobodne, prigušene, prisilne oscilacije. Krivocrtno gibanje. Balistička trajektorija. Gibanje pod djelovanjem centralnih sila. Gibanje u gravitacijskom polju. Neslobodno gibanje. Gibanje po plohi i krivulji. Relativno gibanje. Utjecaj okretanja Zemlje na ravnotežu i gibanje, relativna ravnoteža na površini Zemlje, gibanje u blizini i po površini Zemlje, otklon pri vertikalnom gibanju. Dinamika sustava materijalnih točaka. Mehanički sustav. Unutrašnje i vanjske sile. Masa i središte sustava. Jednadžbe gibanja. Gibanje središta masa. Količina gibanja. Kinetički moment. Kinetička energija. Dinamika neslobodnog sustava. Virtualni pomak, virtualni rad, idealne veze. Generalizirane koordinate, pomaci, sile, Lagrange-ove jednadžbe. Opća jednadžba dinamičke ravnoteže. Princip virtualnih brzina. Dinamika krutog tijela. Translacijsko gibanje. Rotacijsko gibanje. Momenti inercije. Dinamički pritisci na os rotacije. Gibanje tijela promjenjive mase. Giroskop i njegova primjena. Teorija sudara. Gubitak energije kod sudara. Komplanarni sudar ploča. Centar udara. Sadržaj vježbi Auditorne vježbe 100 %. Rješavanje ilustrativnih primjera iz sadržaja predavanja uz dopunska objašnjenja za primjenu. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Odslušan kolegij Kinematika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14769>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14769>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9614/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9616/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance