[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14780/2007/123711>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14780/2007/123712>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14780/2007/123711>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14780/2007/123712>
sisvu:description Sadržaj predavanja Obrada lijevanjem, osnove. Glavne faze lijevanja u kalupu. Konstrukcija i svojstva kalupa. Fizikalne pojave prilikom skrućivanja metala u kalupu i njihove posljedice na kvalitet odljevka. Klasifikacija grešaka u odljevcima. Prednosti i nedostaci ljevačkih postupaka u odnosu na druge postupke oblikovanja metala. Pravilno konstruiranje odljevaka. Obrada plastičnim oblikovanjem. Plastično stanje metala. Postupci oblikovanja plastičnim deformiranjem. Oblikovanje polimernih materijala. Postupak sintranja. Oblikovanje kompozitnih materijala. Obrada odvajanjem čestica, osnove. Tokarenje, osnove, geometrija odreska, elementi režima obrade, otpori rezanja. Alati za tokarenje, geometrija oštrice, osnove trošenja. Blanjanje i dubljenje, osnove, i sile. Bušenje, upuštanje, razvrtavanje, osnove, režim obrade, sile, alat za bušenje. Glodanje, osnove, postupci glodanja, sile i snaga. Alati za glodanje. Provlačenje, osnove, geometrija alata. Brušenje, osnove, postupci, sile i snaga. Alat za brušenje. Honovanje, superfiniš i lepovanje, osnove i primjena. Nekonvencionalni postupci obrade: elektroerozijska i elektrokemijska obrada, obrada elektronskim snopom, ultrazvučna, laserska i kemijska obrada. Sadržaj vježbi Laboratorijske 100%. Demonstriranje postupaka obrada lijevanjem i oblikovanjem. Izbor postupka, obrade standardi. Demonstriranje postupaka obrade odvajanjem čestica. Praktičke vježbe iz postupaka obrade. Izbor alata, vrste, geometrija i oštrica alata. Točnost obrade. Kvaliteta obrađene površine. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14780>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14780>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12813/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance