[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14799/2004/14154>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14799/2004/58243>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14799/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14799/2004/2>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14799/2004/14154>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14799/2004/58243>
sisvu:description Sadržaj predavanja Elementi fizike čvrstog tijela. Poluvodiči. PN-spoj i poluvodičke diode. Bipolarni i unipolarni tranzistori i njihove statičke i dinamičke karakteristike. Tiristori. Integrirani elektronički elementi. Optoelektronički elementi. Pasivni elektronički elementi - otpornici, kondenzatori i zavojnice. Podjela elektroničkih sklopova. Grafička analiza elektroničkog sklopa i analiza uz mali signal. Ispravljači i regulatori napona i struje. Pojačala napona, struje i snage sa diskretnim i integriranim elementima i njihova analiza u vremenskom i frekvencijskom području. Povratna veza. Impuls i njegovi parametri. Prijenos i obrada impulsa linearnom električkom mrežom. Osnovni sklopovi impulsne tehnike: multivibratori, generatori pilastih valnih oblika, linije, ograničavači , pritezni krugovi i krugovi za uzimanje uzorka. Pojam digitalne tehnike - brojni sustavi i logičke razine. Osnovni sklopovi digitalne tehnike. Slijedni i kombinacijski logički sklopovi, registri, brojila i memorije. A/D i D/A pretvornici. Sadržaj vježbi Auditorne 50%, laboratorijske 50%. Na auditornim vježbama obrađuje se prijeđeno gradivo u obliku brojčanih zadataka. Pojedinačnim radom u laboratoriju student utvrđuje znanje o osnovnim karakteristikama elektroničkih elemenata i sklopova mjerenjem njihovih karakteristika i karakterističnih veličina. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14799>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/8>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14799>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2179/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2181/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance