[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14810/2003/38441>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14810/2003/5456>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14810/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14810/2003/2>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14810/2003/38441>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14810/2003/5456>
sisvu:description Koncepcija, svrha i cilj predmeta Predmet predstavlja temeljnu stručnu disciplinu. Svrha je predmeta da razvija logičan i precizan način mišljenja i zaključivanja, koji najbolje odgovaraju metodama i stremljenjima suvremene znanosti i tehnologije. Zatim se formira matematička osnova za elektrotehničke struke. Cilj predmeta je da student upozna niz matematičkih pojmova i činjenica važnih i korisnih u matematici i stručnim predmetima. Sadržaj predavanja Zakrivljenost krivulja u ravni. Oskulaciona kružnica, evaluta, evolventna. Približno rješavanje jednadžbi. Metode: tangente, sekante, regula falsi. Funkcije više varijabli. Primjeri funkcija. Granična vrijednost, neprekidnost. Parcijalne derivacije. Diferencijali, Taylorova formula. Tangencijalna ravnina i normala. Ekstremi, vezani ekstremi, metoda najmanjih kvadrata. Neodređeni integral. Primitivna funkcija, svojstva integrala. Integracija jednostavnih funkcija. Određeni integral. Problemi: izračunavanje površine, radnje i dr. Definicija, svojstva. Newton-Leibnizova formula. Metode: supstitucija i parcijalne integracije. Numerička integracija. Formule: pravokutna, trapezna, Simpsonova. Primjene određenog integrala. Nepravi integral. Dvostruki i trostruki integral. Primjene. Beskonački redovi. Konvergencija reda pozitivnih konstanata. Kriteriji konvegencije reda: d'Alembertov, Cauchyev, Cauchyev integralni. Redovi s članovima proizvoljnog predznaka. Leibnizov kriterij. Redovi funkcija. Red potencija, Taylorov i Maclaurinov red, razvoj elementarnih funkcija. Primjena kod približnog izračunavanja vrijednosti funkcije i određenog integrala. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne i u potpunosti slijede sadržaj predmeta. Studenti samostalno, odnosno uz pomoć asistenta rješavaju zadatke iz sadržaja predmeta. Provjera znanja: dva parcijalna ispita ili pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis: nema posebnih preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14810>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14810>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1640/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance