[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177737>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177738>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177739>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177740>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177741>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177794>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177795>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177796>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177797>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177737>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177738>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177739>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177740>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177741>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177794>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177795>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177796>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/15872/2008/177797>
sisvu:description Spektrofotometrija i spektrografija. Zakoni apsorpcije svijetla, spektralna fotometrija, pregledi rada spektralne fotometrije, unutarnji i vanjski fotoefekt, receptori zračenja, prikazivanje rezultata. Zakoni emisione analize. Nefelometrija i turbidimetrija. Optičke metode mjerenja zamućenosti koloidnih sistema. Payleighova jednadžba. Masena spektrometrija. Princip rada masenog spektrometra maseni spektri. Refraktometrija i polarimetrija. Zakoni loma svijetla, refraktometrijska aparatura. Općenito o polarizaciji svijetla, konstrukcija polarimetra, polarimetrijska analiza. Fluorimetrija. Fluorescencija i fosforescencija, fizikalni mehanizam fluorescencije. Fluorimetri s optičkim filtrima i spektrofluorimetri. Plamena fotometrija. Teorijske osnove plamene fotometrije, atomska emisiona plamena fotometrija i atomska apsorpciona spektrofotometrija. Teorijske osnove određivanja pH, kolorimetrijsko i potenciometrijsko određivanje pH. Ion selektivne elektrode. Određivanje koncentracije vodikovih iona. Vodikova, kinhidronova, staklena i kalomel elektroda. Ion selektivne elektrode-potencijal membrane. Kromatografija, teorijske osnove apsorpcijske i razdjelne kromatografije. Kromatografija na stupcu, plošna i plinska kromatografija, HPLC. Elektroforeza, teorijske osnove, elektroforeza na papiru, tankom sloju i gelu. Elektrofokusiranje. Imunoelektroforeza. Teorija ionskih izmjenjivača i njihova struktura. Osnovna svojstva kationskih i anionskih izmjenjivača. Kemiluminiscencija i bioluminiscencija, teorija i primjena u analitičkoj kemiji. Osnove instrumentalne analitike u molekularnoj biologiji. Automatizacija u kliničkoj kemiji. Diskontinuirani i kontinuirani uređaji za automatsku analizu, jednokanalni i višekanalni autoanalizatori. Primjena analize DNA u sudskoj medicini. Uvjeti polaganja : redoviti pohađanje predavanja i vježbi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15872>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/41>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/15872>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17278/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17279/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance