[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/14988>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/14989>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/38989>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/38990>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/14988>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/14989>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/38989>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17350/2004/38990>
sisvu:description Osnove fonetike: artikulacijska, akustička i funkcionalna. Artikulacijska i akustička svojstva samoglasnika i suglasnika. Tipologija suglasnika s gledišta artikulacijskih i akustičkih svojstava. Fonologija. Fonem, fon, alofon. Segmentni i suprasegmentni fonem. Fonološki sustav suvremenoga hrvatskoga književnog jezika. Inherentna distinktivna obilježja fonema. Morfonologija. Morfonem, morfon, alomorfon. Fonetska i fonološka transkripcija. Grafem. Grafemska struktura hrvatskoga književnog jezika. Ortografija i ortoepija. Suglasnički fonemi. Samoglasnički fonemi. Sustav suglasničkih fonema. Sustav samoglasničkih fonema. Alternacija suglasničkih fonema. Alternacija na granici morfema, unutar (korijenskog) morfema i na granici riječi. Vrsta i karakter morfemske granice (fuzija i aglutinacija). Pozicijski i historijski uvjetovane alternacije. Sudbina historijski uvjetovanih alternacija suvremenoga hrvatskoga književnog jezika. Fonemska distribucija (fonemske skupine). Fonetska i fonološka adaptacija stranih riječi. Redistribucija fonema. Naglasak riječi. Tipologija naglasaka riječi. Mjesto naglasaka riječi u suvremenome hrvatskom književnom jeziku. Naglašene i nenaglašene riječi. Intonacija. Sintagma i intonacija. Rečenica i intonacija. Elementi intonacije: melodija, naglasak (logički, "rečenični"), pauze. Stilovi izgovora. Fonostilistika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17350>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17350>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4439/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4440/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance