[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38976>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38977>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38991>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38992>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/17368/2004/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38976>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38977>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38991>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/17368/2004/38992>
sisvu:description I. Lingvistički znak. Lingvistički znak po koncepciji F. de Saussurea. Lingvistički znak po koncepciji L. Hjemsleva. II. Teorija govorne komunikacije. (Teorija obavijesti. Kibernetika.) III. Fonetika. Fonologija. Fonem. Segmentni fonem. Suprasegmentni fonem (prozodem). Fonemska varijanta (alofon). Fonemska distribucija. Fonološka neutralizacija. Fonetika (fonologija) i morfologija. Fonetika (fonologija) i sintaksa. Fonetske alternacije. Pozicijske alternacije. Historijske alternacije. Asimilacija (kontaktna - distaktna, progresivna - regresivna). Dijareza. Epenteza. Proteza. Metateza. Analogija. Rotacizam. Fonetika (fonologija) rečenice. Fonetika (fonologija) prozne strofe. Grafem. Grafematika. Ortoepija. Ortografija. Fonetska ortografija. Fonološka ortografija. Morfonološka ortografija. Fonetska transkripcija. Transliteracija. Dijerem. Fonetske promjene na granicama riječi i morfema. Fonetski zakoni. Zakoni funkcioniranja jezika. (Sinkronijska os.) Zakoni razvoja jezika. (Dijakronijska os.) Sinkronijska fonologija. Dijakronijska fonologija. Fonostilistika. IV. Leksičko značenje riječi. Gramatičko značenje riječi. Morfem. Morfemska varijanta (alomorf). Tipologija morfema. Rječotvorbeni (derivacijski) morfemi. Oblikotvorbeni (relacijski) morfemi. Leksički morfemi. Produktivni morfemi. Neproduktivni morfemi. Rječotvorba. Gramatička kategorija. Morfološke kategorije. Sintaktičke kategorije. Gramatičko ustrojstvo jezika. Gramatika. Gramatičke alternacije. Gramatička homonimija (sinkretizam). Gramatička sinonimija (suspenzija). Sintagma. Rečenica. Prosta rečenica. Složena rečenica. Prozna strofa (nadrečenično jedinstvo). Sintaksa i logika. Gramatičko raščlanjivanje rečenice. Aktualno raščlanjivanje rečenice. Red riječi. Morfostilistika. Sintaktostilistika. Deskriptivna (sinkronijska) gramatika. Historijska (dijakronijska) gramatika. Normativna gramatika. Komparativna gramatika. Komparativno-historijska gramatika. V. Leksikologija. Semantika. Riječ kao jedinica jezika. Leksem. Semem. Riječ s fonetskog, gramatičkog i le (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17368>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/17368>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4439/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4440/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance