[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20163/2005/49519>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20163/2005/49519>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Relacija u R2. Funkcije i grafovi. Definicija vektora kao klase usmjerenih dužina. Zbrajanje i oduzimanje vektora. Množenje vektora skalarom. Baza (O; i, j, k). Skalarni, vektorski i mješoviti umnožak vektora. Polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, opća potencija, trigonometrijske i ciklometrijske funkcije, hiperbolne i area funkcije. Granična vrijednost i neprekidnost funkcije. Asimptote. Definicija derivacije. Diferencijal funkcije i tangenta. Kinematičko tumačenje derivacije. Pravila deriviranja i tablica derivacija elementarnih funkcija. Više derivacije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Taylorov polinom. L'Hospitalovo pravilo. Ispitivanje grafa funkcije: rast, pad, ekstrem, konkavnost, konveksnost, točka infleksije, zakrivljenost. Gaussova metoda eliminacije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Fermatov, Rolleov, Lagrangeov, Cauchyjev i Taylorov teorem. Aproksimacija funkcije polinomom. L´Hospitalovo pravilo. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Programom kolegija student usvaja znanja i vještine osnovnih pojmova vektorskog računa, relacija i funkcija te diferencijalnog računa funkcija jedne promjenljive. Teži se razvijanju sposobnosti zaključivanja i preciznosti u iskazivanju matematičkih činjenica. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe. Na predavanjima studenti stječu teorijska znanja a na vježbama usvajaju vještine u računanju i primjeni nastavnog gradiva. Tijekom nastave usvajanje znanja se provjerava putem kolokvija. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, priprema za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Uspjeh na pismenom preduvjet je za pristup usmenom. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete uspješnosti izvedbe predm (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20163>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20163>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6200/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6202/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6204/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6206/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6210/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6212/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance