[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20166/2007/124295>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20166/2007/124295>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod. Razvoj kinematike, dinamike i teorije mehanizama. Kinematika materijalne čestice. Koordinatni sustavi. Gibanje čestice. Kinematički dijagrami. Pravocrtno gibanje. Brzina. Ubrzanje. Jednoliko i jednoliko promjenljivo gibanje. Oscilacijsko gibanje. Krivocrtno gibanje. Položaj, brzina i ubrzanje u raznim koordinatnim sustavima. Kružno gibanje. Relativno gibanje. Kinematika krutog tijela. Translacija. Rotacija. Ravninsko gibanje. Određivanje brzina. Metoda plana brzina. Određivanje ubrzanja. Metoda plana ubrzanja. Poloide. Složeno gibanje tijela. Dinamika materijalne čestice. Newtonovi zakoni. Inercijalne sile. D'Alembertov princip. Količina gibanja. Mehanički rad. Rad rotacijskog momenta, elastične sile, sile teže i sile trenja. Kinetički moment. Potencijalna energija. Kinetička energija. Snaga. Snaga pri rotaciji sile. Dinamika krutog tijela. Translacija. Rotacija. Gibanje središta sustava. Momenti tromosti tijela. Ravninsko gibanje tijela. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student usvaja teorijska i praktična znanja iz gibanja materijalnih čestica, sustava materijalnih čestica i krutog tijela. Time stvara solidnu bazu znanja s područja tehničke mehanike za kasniju primjenu u tehničkoj praksi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno) i auditornih vježbi (2 sata tjedno). Provjera znanja vrši se putem ispita, a u skladu s interesom studenata, parcijalno ili cjelokupno. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Vježbe su strukturirane kao 100% auditorne. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od 180 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Izrada programskih zadataka. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih anketa, t (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20166>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20166>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12865/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12867/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12870/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12871/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance