[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20172/2007/124292>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20172/2007/134959>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20172/2007/124292>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20172/2007/134959>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod. Zadaci, pretpostavke i pojmovi u čvrstoći deformabilnih tijela. Osnovna i složena opterećenja, vanjske i unutrašnje sile, kriteriji dimenzioniranja. Naprezanje. Ukupno i srednje naprezanje. Osnovni pojmovi tenzorskog prikaza naprezanja. Jednadžbe ravnoteže. Deformacija. Pomak, duljinska, kutna i volumenska deformacija. Osnovni prikaz tenzorskog zapisa deformacije. Aksijalno opterećenje. Jednoosno i osnovni slučaj dvoosnog stanja naprezanja. Smicanje. Uvijanje: kružni, pravokutni i tankostijeni oblici poprečnih presjeka nosača. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača. Teorije čvrstoće-osnovni pojmovi. Ravno savijanje. Elastične linije. Izvijanje. Koso savijanje. Ekscentrično opterećenje. Savijanje i uvijanje. Opruge. Primjena iz svih područja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti se osposobljavaju za samostalno provođenje analize naprezanja i deformacije te određivanje dimenzija i materijala nosivih konstrukcija ili pojedinih njezinih dijelova pod djelovanjem vanjskog opterećenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno) te auditornih i laboratorijskih vježbi (2 sata tjedno). Provjera se znanja studenata provodi putem ispita, a u skladu s iskazanim interesom studenata, provjera se znanja može provoditi i parcijalno (najviše dva parcijalna ispita). Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Vježbe su strukturirane na sljedeći način: 70% auditorne, 30% laboratorijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od približno 300 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kvaliteta i uspješnost izvedbe predmeta prati se kroz provođenje anonimnih anketa, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema predu (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20172>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20172>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12865/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12867/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12870/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12871/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance