[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20199/2006/88333>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20199/2006/88333>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Pasivni i aktivni elementi mreža. Istosmjerne mreže. Primjena Kirchhoffovih zakona u rješavanju otporničkih mreža. Transformacija realnih naponskih i strujnih izvora. Snaga. Prijenos maksimalne snage. Prijelazne pojave: RC i RL krugovi. Uvod u periodičke funkcije. Maksimalne, srednje i efektivne vrijednosti. Fazor. Serijski i paralelni RLC spoj. Impedancija i admitancija. Vektorski i topografski dijagram. Rezonancija. Prividna i jalova snaga. Faktor snage. Trokut snage. Vatmetar. Metode rješavanja električnih mreža: metoda konturnih struja i napona čvorova, transformacije. Teoremi električnih mreža: Millmanov, Teveninov, Nortonov i teorem superpozicije. Trofazni sistemi. Trofazni izvor i trošilo. Simetrično i nesimetrično trošilo. Snaga u trofaznim sistemima. Mreže s ne-sinusnom pobudom. Fourierovi nizovi. Superponirane efektivne vrijednosti i snaga. Zavojnica sa željeznom jezgrom u izmjeničnoj mreži. Izmjenična uzbuda. Petlja histereze. Uvod u transformator. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje pojmova, temeljnih zakona i principa koji se odnose na električne mreže. Analiza električnih mreža s istosmjernom, sinusnom i ne-sinusnom pobudom. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja - 45 sati (2 boda). Vježbe - 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrol (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20199>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20199>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9674/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9676/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance