[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20628/2005/49477>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20628/2005/49477>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Vektori i analitička geometrija u prostoru. Matrice. Determinante. Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori matrice. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Funkcije jednog argumenta. Granične vrijednosti i neprekidnost funkcije. Elementarne funkcije. Derivacija i diferencijal: definicije i primjeri. Derivacije elementarnih funkcija i pravila deriviranja. Derivacije funkcija zadanih eksplicitno, implicitno, parametarski. Više derivacije. Primjena diferencijalnog računa: Pravilo L' Hospitala. Aproksimacija funkcije Taylorovim polinomom. Tangenta i normala. Ekstremi i primjena u problemima optimizacije. Ispitivanje toka funkcije pomoću derivacija. Zakrivljenost ravninske krivulje. Primjeri iz tehničke problematike. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina osnovnih matematičkih pojmova, metoda i postupaka potrebnih za rješavanje problema u struci. U tome su zastupljeni sadržaji iz vektorskog računa, linearne algebre, funkcija te diferencijalnog računa funkcija jedne promjenljive. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Provođenje nastave: predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konzultacije. Način provjere znanja: aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, priprema za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Uspjeh na pismenom preduvjet je za pristup usmenom. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Nadzor redovitosti održavanja i pohađanja nastave. Studentske ankete o sadržaju i izvedbi predmeta. Praćenje postignutih uspjeha studenata u zadanim zadacima te na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20628>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20628>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6214/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6216/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6218/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance