[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20629/2007/124418>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20629/2007/124418>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod. Ravninski sustav kolinearnih, konkurentnih, paralelnih i proizvoljnih sila. Određivanje rezultante i uvjeti ravnoteže. Moment sile za točku. Momentno pravilo. Spreg sila i njegova svojstva. Rastavljanje sile na tri komponente. Prostorni sustav konkurentnih, paralelnih i proizvoljnih sila. Određivanje rezultante i uvjeti ravnoteže. Rastavljanje sile na tri nekomplanarne komponente. Moment sile za os. Redukcija prostornog sustava proizvoljnih sila. Centralna os prostornog sustava sila. Statičke invarijante. Težište linija, površina i tijela. Pappus-Guldinovi teoremi. Vrste ravnoteže. Nosači. Rešetkasti nosači. Gredni nosači. Okvirni nosači. Trenje klizanja i trenje kotrljanja. Savitljivi nosači. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti se osposobljavaju za samostalno uspostavljanje jednadžbi ravnoteže kod krutih tijela, te za izračunavanje nepoznatih veličina kao što su reakcije veza, sila u štapovima itd., te određivanje unutrašnjih sila u nosačima. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno), auditornih i konstrukcijskih vježbi (2 sata tjedno). Provjera znanja vrši se kroz izradu programskih zadataka (25% ocjene) te putem tri parcijalna ispita (3x25% ocjene) ili cjelokupnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Vježbe su strukturirane kao 75% auditorne i 25% konstrukcijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od cca. 200 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Temeljem uspješnosti rješavanja programskih zadataka i 3 parcijalna ispita ili u cijelosti. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih ankete, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20629>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20629>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12876/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12878/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance