[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20631/2005/49480>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20631/2005/49480>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Definicija i vrste materijala. Trendovi primjene materijala u tehnici. Građa tvari. Međuatomske i međumolekulske veze i svojstva materijala. Kristalna i amorfna struktura. Metalni, kovalentni, ionski, molekulski i tekući kristali. Osnove kristalografije. Millerovi indeksi. Metode analize kristalne strukture. Kristali mješanci i prijelazne faze. Kristalne nesavršenosti. Difuzija. Skrućivanje metala. Fazne pretvorbe. Fazni dijagrami stanja metala i nemetala. Gibbsovo pravilo faza. Dvokomponentni sustavi legura. Trokomponentni sustavi legura. Neravnotežno skrućivanje. Polimerni materijali. Dobivanje polimera. Bitne značajke makromolekula. Termoplasti i duroplasti. Elastomeri. Intermolekularne sile. Kristaliničnost polimera. Topivost i termodegradacija polimera. Keramički materijali u tehnici. Fazni dijagrami za keramiku. Sinteriranje. Struktura keramike. Kompozitni materijali- definicije, osnovni pojmovi i sistematizacija. Struktura kompozita. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student će upoznati vrste materijala, koji se koriste u tehnici, njihove posebnosti i mogućnosti njihove primjene. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, konzultacije, pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Studenti imaju 45 sati predavanja i 15 sati vježbi koje se organiziraju kao auditorne i laboratorijske. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20631>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20631>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6214/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6216/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance