[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20637/2005/49486>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20637/2005/49489>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20637/2005/49486>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20637/2005/49489>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod. Naprezanje. Vanjsko opterećenje i unutrašnje sile. Ukupno i srednje naprezanje. Jednadžbe elastostatike. Konjugirana naprezanja. Naprezanje za proizvoljnu ravninu. Tenzor naprezanja. Deformacija. Pomak, duljinska, kutna i volumenska deformacija. Veza između pomaka i deformacije. Tenzor deformacije. Aksijalno opterećenje. Dijagram naprezanja i deformacija. Hookov zakon. Statički određeni i neodređeni zadaci. Jednoosno i dvoosno stanje naprezanja. Glavna naprezanja i maksimalne vrijednosti posmičnog naprezanja. Mohrove kružnice naprezanja. Smicanje. Uvijanje. Problemi slobodnog uvijanja. Puni kružni i drugi oblici poprečnih presjeka grednih nosača. Tankostijeni gredni nosači. Statički određeni i neodređeni zadaci. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača. Teorije čvrstoće. Ravno savijanje momentima i silama. Glavna naprezanja. Elastične linije. Izvijanje linijskih nosača. Koso savijanje. Ekscentrično opterećenje. Savijanje i uvijanje. Opruge. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti se osposobljavaju za samostalno provođenje analize naprezanja i deformacije te određivanje dimenzija i materijala nosivih konstrukcija ili pojedinih njezinih dijelova pod djelovanjem vanjskog opterećenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno), auditornih i laboratorijskih vježbi (3 sata tjedno). Provjera znanja vrši se kroz izradu laboratorijskih vježbi (25% ocjene) te putem tri parcijalna ispita (3x25% ocjene) ili cjelokupnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Vježbe su strukturirane na sljedeći način: 75% auditorne, 25% laboratorijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od cca. 300 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Temeljem uspješnosti izrade laboratorijskih vježbi i 3 parcijalna ispita ili u cijelosti. Način praćenja kvalitete i (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20637>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20637>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6215/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6217/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance