[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20644/2005/49491>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20644/2005/49491>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod, gibanje, pravocrtno gibanje. Kružno gibanje. Relativnost gibanja. Gibanje krutog tijela. Fluidi, tlak. Hidrostatički tlak, Beernoullijeva jednadžba. Toplina i temperatura. Plinski zakoni. Prijenos topline, vođenje, strujanje. Zračenje. Kinetičko molekulska teorija. Titranje, harmonički oscilator. Prigušeno titranje, prisilno tritanje. Mehanički valovi, stojni valovi. Dopplerov efekt. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje i produbljivanje kompetencija iz područja prirodnih znanosti nužnih za razumijevanje problematike struke. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjeravanje znanja je kolokvijima tijekom semestra te pismenim i usmenim ispitom nakon obavljene nastave. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. 30% auditorne vježbe, 70 % laboratorijske vježbe. Proučavanje literature ? 200 stranica. Način polaganja ispita Ispit je pismeni i usmeni, a kolokviji tijekom semestra. Ocjena s usmenog ispita je konačna. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Konzultacije i ankete. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20644>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20644>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6218/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance