[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20645/2005/49492>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20645/2005/49492>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Električni naboj i električna nabijenost tijela. Coulombov zakon. Električno polje. Električna influencija. Vektor gustoće el.pomaka D. Gaussov zakon. Rad sile el.polja. El.potencijal i napon. Silnice i ekvipotencijalne plohe. Veza između el.polja i potencijala. Kondenzator i kapacitet kondenzatora. Materija u polju. Polje na granici dvaju izolatora. Spojevi kondenzatora. Energija elektrostatskog polja. Pojam električne struje. Radni otpor i vodljivost. Temperaturna ovisnost otpora. Idealni i realni izvori el.struje. Strujni krug. Snaga i energija istosmjerne struje. Kirchhoffovi zakoni. Linerne mreže istosmjerne struje. Nelinearni element u mreži istosmjerne struje. Magnetsko polje. Sila na naboj u gibanju i vodič protjecan strujom. Strujna petlja u mag.polju. Biot-Savartov zakon. Magnetski tok. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. Pojava samoindukcije i međusobne indukcije. Materija u mag.polju. Feromagnetizam. Mag.krugovi i krivulja magnetiziranja i histereze. Energija mag.polja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s osnovnim električnim veličinama, pojmovima i zakonitostima. Sposobnost rješavanja numeričkih zadataka iz područja elektrotehnike. Izvođenje pokusa te kvalitativna analiza ustanovljenih ili izmjerenih veličina. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe auditorne i laboratorijske. Auditorne vježbe na kojima studenti aktivno sudjeluju. Laboratorijske vježbe obuhvaćaju izvođenje pokusa iz područja obrađenih na predavanjima. Kontrolne zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS bodova. Predavanja i vježbe 90 sati (4 boda), vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda), vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita moguće položiti pomoću kontrolnih zadaća. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20645>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20645>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6218/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance