[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Elektromagnetsko titranje. Elektromagnetski valovi, brzina valova. Refleksija, lom, Dopplerov efekt. Geometrijska optika. Fizikalna optika, interferencija svjetlosti. Difrakcija svjetlosti. Optička rešetka, polarizacija svjetlosti. Elementi kvantne fizike, Planckov zakon. Struktura tvari, Bohrov model atoma. Atomski spektri, kvantni brojevi, kristali. Emisija i apsorpcija, stimulirana emisija. Elementi fizike jezgre, raspadi. Interakcija zračenja i materije. Fotoefekt. Comptonov efekt, tvorba para. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje i produbljivanje kompetencija iz područja prirodnih znanosti nužnih za razumijevanje problematike struke. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjeravanje znanja je kolokvijima tijekom semestra te pismenim i usmenim ispitom nakon obavljene nastave. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. 30% auditorne vježbe, 70 % laboratorijske vježbe. Proučavanje literature ? 150 stranica. Način polaganja ispita Ispit je pismeni i usmeni, a kolokviji tijekom semestra. Ocjena s usmenog ispita je konačna. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Konzultacije i ankete. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20648>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20648>
rdf:type univ-ont:CourseInstance