[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Ravninski i prostorni sustavi sila. Uvjeti ravnoteže. Štapni i gredni nosači. Trenje. Snaga. Naprezanje i deformacija. Hookeov zakon. Aksijalno opterećenje. Smicanje. Uvijanje. Ravno savijanje. Izvijanje tlačno opterećenih štapova. Dimenzioniranje sukladno vanjskom opterećenju. Primjene. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti se osposobljavaju za samostalno uspostavljanje jednadžbi ravnoteže kod krutih i deformabilnih tijela (konstrukcija), odnosno određivanje dimenzija i materijala nosivih konstrukcija ili pojedinih njezinih dijelova pod djelovanjem vanjskog opterećenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno) i auditornih vježbi (1 sata tjedno). Provjera znanja provodi se putem dva parcijalna ispita, od kojih svaki participira s 50% u završnoj ocjeni. Student koji ne zadovolji na parcijalnim ispitima, polaže integralni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Vježbe su strukturirane kao auditorne. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od cca. 200 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih ankete, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20651>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20651>
rdf:type univ-ont:CourseInstance