[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/21232/2007/124424>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/21232/2007/124424>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Kinematika čestice. Koordinatni sustavi. Vrste pravocrtnog gibanja. Harmonijsko i prigušeno titranje. Ovisno gibanje čestica. Krivocrtno gibanje. Prostorno gibanje čestice u Descartesovu, cilindričnom, sfernom i prirodnom koord. sustavu. Složeno gibanje čestice. Kinematika krutog tijela. Stupnjevi slobode gibanja. Translacijsko gibanje. Rotacija oko nepomične osi. Komplanarno gibanje tijela. Rotacija oko nepomične točke. Opći slučaj gibanja. Složeno gibanje tijela. Dinamika čestice. Newtonovi zakoni. Inercijalne sile. D'Alembertov princip. Količina gibanja. Kinetički moment. Mehanički rad. Kinetička i potencijalna energija. Snaga. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student usvaja teorijska i praktična znanja iz gibanja materijalnih čestica, i djelomično sustava materijalnih čestica i krutog tijela. Time stvara solidnu bazu znanja s područja tehničke mehanike za kasniju primjenu u tehničkoj praksi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (2 sata tjedno), auditornih i konstrukcijskih vježbi (2 sata tjedno). Provjera znanja vrši se kroz izradu programskih zadataka (25% ocjene) te putem tri parcijalna ispita (3x25% ocjene) ili cjelokupnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Vježbe su strukturirane kao 75% auditorne i 25% konstrukcijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od cca. 150 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Temeljem uspješnosti rješavanja programskih zadataka i 3 parcijalna ispita ili u cijelosti. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih anketa, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/21232>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/21232>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12877/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12879/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance