[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22917/2005/75009>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22917/2005/75010>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22917/2005/75009>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22917/2005/75010>
sisvu:description Morfologija i morfonologija. Morfem, morf i alomorf. Vrste morfema. Oblična osnova i nastavak; oblikotvorni morfemi. Fonološki i morfološki uvjetovane alternacije. Vrste riječi: punoznačne (samoznačne, autosemantične) i suznačne (sinsemantične); promjenjive i nepromjenjive. Leksička i gramatička obilježja imenica. Deklinacijski i prozodijski tipovi imenica. Pridjevi. Leksička i gramatička obilježja pridjeva. Deklinacija pridjeva. Određeni i neodređeni oblici pridjeva i njihova uporaba. Stupnjevanje (komparacija) pridjeva. Poimeničenje pridjeva. Zamjenice. Vrste zamjenica. Deklinacija zamjenica. Brojevi. Glavni brojevi i njihovi oblici. Redni brojevi i njihovi oblici. Brojevne imenice. Brojevni pridjevi. Prilozi. Značenje priloga. Stupnjevanje (komparacija) priloga. Glagoli. Glagolske vrste i razredi. Glagolske kategorije. Glagolske paradigme. Prozodija glagola. Nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi, veznici, čestice, uzvici. Morfostilistika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22917>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22917>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7213/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance