[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/19>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23685/2008/198948>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23685/2008/198949>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23685/2008/198948>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23685/2008/198949>
sisvu:description Uvod u kolegij: sociologija i sociološka teorija. Sociološke perspektive. Sociološki vs. ekonomski pristupi: problem granice. Ekonomska sociologija: razvoj discipline, predmet i metode. "Nova" ekonomska sociologija. Sociološke kategorije ekonomske akcije. Sociološke perspektive ekonomije. Institucionalizam u sociologiji. Društvene institucije. Ekonomske institucije. Perspektiva institucionalizma i organizacije. Društvene grupe. Dinamika društvenih grupa i odnosi među grupama. Društvene mreže i ekonomska sociologija. Ekonomska akcija i socijalna struktura: problem širenja (eng. embeddedness). Sociokulturni kapital i uloga obrazovanja. "Nova" sociologija tržišta: suvremena tumačenja rada, organizacije i nejednakosti u prihodima. Sociologija organizacije. Kultura i ekonomija. Ekonomska kultura u komparativnom kontekstu. Unutarorganizacijske teme: ekonomsko ponašanje i organizacijska kultura. Elementi, funkcije i održavanje kulture u organizacijama. Poduzetništvo. Administracija. Društvena stratifikacija: koncepti, teorije i pristupi tumačenju društvene stratifikacije. Siromaštvo (teorije siromaštva, HDI - human development index). Socijalno isključenje. Analitički elementi socijalne stratrifikacije i njihova empirijska primjena. Društvena pokretljivost (mobilnost). Teorije društvene mobilnosti. "Država blagostanja": ekonomika blagostanja. Socijalna država: uloga države u ekonomiji. Socijalna politika. Sociologija društvenog razvoja. Ekonomske tranzije i globalizacija.Podrazvijenost. Modernizacija, demografske promjene i obitelj. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23685>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/19>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23685>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19046/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19056/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19058/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19060/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19062/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19117/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance