[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24259/2006/95789>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24259/2006/95790>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24259/2006/95789>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24259/2006/95790>
sisvu:description Na na studij farmacije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, godišnje se upisuje oko 130 studenata za koje je predviđeno obvezno upisivanje predmeta ?Opća kemija sa stehiometrijom?. Predmet ima tradicionalni oblik izvođenja nastave, tj., tjedno 4 sata predavanja i 1 sat seminara tijekom prvog semestra, te 2 sata predavanja tijekom drugog semestra prve godine studija. Osim toga svaki student provede 30 sati u laboratoriju učeći osnovne postupke i načela rada u kemijskom laboratoriju Aktivno učenje je promovirano uvođenjem svakodnevnih konzultacija studenata s nastavnim osobljem, te razvojem zavodske web-stranice s postavljenim zadacima i njihovim rješenjima. U okviru gore navedenih poglavlja otvrditi će se sljedeće cjeline: osnovni kemijski zakoni, periodni sustav kemijskih elemenata, elektronska struktura atoma, veze, molekulne orbitale, agregatna stanja tvari, međumolekulne sile, kemijske reakcije, termokemija i osnove kemijske termodinamike, brzina kemijske reakcije i kemijska ravnoteža, apsorpcija elektromagnetnog zračenja u anorganskim tvarima, svojstva vode, najvažniji anorganski spojevi u živim organizmima. U laboratoriju studenti će izraditi 10 trosatnih vježbi sljedećg sadržaja: Upoznavanje s laboratorijskim priborom, Fizičke i kemijske promjene, Prelijevanje kemikalija i pipetiranje, Vaganje, isparavanje i određivanje suhih tvari, Destilacija sulfatnokisele otopine bakar(II)-sulfata pentahidrata, Filtriranje običnim filtar-papirom, Filtriranje filtar-papirom u Büchnerovu lijevku, Sublimacija joda, Ekstrakcija joda iz vodene otopine pomoću kloroforma, Odvajanje olovnih, arsenovih i kadmijevih iona prstenastom kromatografijom na papiru, Zakon o održanju mase, Zakon spojnih volumena, Određivanje atomske mase, Priprema otopina, Ovisnost topljivosti o temperature, Ovisnost topljivosti o strukturi, Miješanje kapljevina s kapljevinama, Otapanje amonijaka u void, Dokaz elektrolitske disocijacije, Vodljivost otopina, Oksidoredukcija sumpora i kisika, Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24259>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24259>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10725/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance