[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/16>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160024>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160025>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160026>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160024>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160025>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25330/2007/160026>
sisvu:description Uvod u instrumentne tehnike i njihovu primjenu kod kontinuirane i procesne analize. Planiranje i optimiziranje eksperimenta. Optimiziranje analiticke kontrole tehnoloških procesa. Elektroanaliza. Potenciometrija. Elektrogravimetrija i kulometrija. Voltametrija (polarografija). Amperometrija. Analiza elemenata. Spektrometrija atomne apsorpcije. Spektrometrija emisije iz plamena. Spektrometrija fluorescencije nakon pobudivanja rendgenskim zrakama. Analiza molekula i spojeva. Spektrometrija apsorpcije ultraljubicastog i vidljivog zracenja. Spektrometrija apsorpcije infracrvenog zracenja. Ramanova spektrometrija. Spektrometrija masa. Nuklearna magnetska rezonancija. Površinska i strukturna analiza.. Spektrometrija fotoelektrona. Spektrometrija Augerovih elektrona. Mikroanaliza s elektronskim uzorkovanjem. Rendgenska difrakcijska analiza. Odvajanje u analitickoj kemiji. Ekstrakcija i ionska izmjena. Plinska kromatografija. Visokotlacna tekucinska kromatografija. Kromatografske metode za kontrolu procesa Elektroforeza. Automatizacija, minijaturizacija i pojednostavljenja analitickih procesa. Kontinuirana protocna analiza sa zracnom segmentacijom. Protocna analiza injektiranjem. Kemijski senzori. Biosenzori. Procesna analiticka kemija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25330>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/16>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25330>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15725/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance