[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26300/2007/144753>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26300/2007/144753>
sisvu:description Uloga i značaj dijagnostike u suvremenoj poljoprivredi, te harmonična ishranjenost biljaka glavne su teme s kojima će se studenti upoznati kroz predavanja, vježbe, seminare i terensku nastavu. U svrhu utvrđivanja biljno hranidbenog kapaciteta tla obraditi će se problematika uzorkovanja i pripremanja prosječnih uzoraka tla i supstrata za kemijsku analizu. Također će se obraditi problematika uzimanja i pripremanja uzoraka biljnog materijala i gnojiva za analizu. Studenti će se upoznati s metodama dijagnosticiranja (vizuelna, kemijska, fizikalno ? kemijska i folijarna) i simptomima nedostatka i/ili suviška pojedinih makro i mikroelemenata kao i teških metala na različitim biljnim vrstama (ratarske, drvenaste, povrćarske?). Određivanje biljnih hraniva i teških metala u tlu i biljnom materijalu provesti će se u laboratoriju referentnim kemijskim metodama. Dobiveni rezultati će se obraditi i usporediti sa graničnim vrijednostima, na osnovi čega će se izraditi smjernice za gnojidbu pojedinih biljnih vrsta. Terenska nastava će se obaviti na lokacijama na kojima Zavod za ishranu bilja ima istraživanja. Na terenskoj nastavi studenati će se upoznati sa simptomima nedostatka i/ili suviška pojedinih elemenata, sukladno dijagnostičkim metodama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26300>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26300>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14588/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance