[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26349/2006/81924>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/26349/2006/1>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26349/2006/81924>
sisvu:description U okviru modula obrađivati će se temeljni principi organsko biološke proizvodnje, regulative EU-a vezane uz organsko biološku proizvodnju i njihova primjena u RH. Također će se obratiti pažnja na smjernice za prelazak sa konvencionalnog na organsko-biološki način proizvodnje, ekološki principi za izbor proizvodnog mjesta, odabir prikladnog sadnog materijala. Vrlo važni faktori za organsko biološki uzgoj voćaka su i sustavi uzgoja u organsko biološkoj proizvodnji voća, ekološki principi za izbor proizvodnog mjesta, odabir prikladnog sadnog materijala. U okviru modula proučavati će se podloge i sorte jezgričavih, koštičavih, jagodastih i lupinastih voćnih vrsta pogodnih za organsko biološku proizvodnju. Obratiti će se pažnja na pomotehničke i agrotehničke mjere specifične za organsko biološki način voćarske proizvodnje. Također će se proučavati i specifične metode čuvanja tako proizvedenog voća.U sklopu terenske nastave i laboratorijskih vježbi studenti će imati priliku praktično primijeniti stečena znanja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26349>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26349>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8979/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance