[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30679/2007/135276>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30679/2007/135276>
sisvu:description Značenje antike u europocentričnoj kulturi s posebnim osvrtom na konstrukciju uzoritosti Rima u srednjovjekovlju, na iznašašće Grčke u modernitetu te na udžbeničku aseptičnu sliku antičke kulture. Dvosmjerno dekonstruiranje polazišne slike: (1) od moderniteta prema davnini s naglaskom na drugotnosti davnine, i (2) od davnine prema modernitetu s naglaskom na tragovima davnine u modernitetu (jezici, države, kultura). Tematski čvorovi: i. red (grad kao ideal civiliziranog života: razlike Rima i Grčke; odnos grada prema drugima, strancima itd; ustroj vlasti, republike, gradovi države; carstva); ii. vjera (politeističke vjerske prakse, relativna otvorenost; odnos prema monoteizmima; ustroj univerzuma); iii. ratovanje (razlike Grčke i Rima, imperijalizmi; uspostava hegemonija i carstava; ratničke prakse) iv. rad (rad kao nepostojeća kategorija u antici) v. pejzaž (otvoreni prostori prema zatvorenim prostorima; vi. komunikacija (kultura retorike, književnost između usmenosti i pismenosti; antropologija čitanja; razlike Grčke i Rima). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30679>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30679>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12181/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance