[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30737/2006/86790>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/30737/2006/86790>
sisvu:description Objektno programiranje. Nezavisnost i prenosivost aplikacija. Standardne Java aplikacije i apleti. Osnovni elementi jezika Java: tipovi podataka, varijable, izrazi, operatori. Upravljanje tokovima procesa (strukturni elementi jezika); uvjeti grananja i petlje. Struktura Java aplikacija. Definiranje i uporaba klasa, objekata i konstruktora. Uporaba osnovnih sistemskih klasa i metoda. Nasljeđivanje svojstava i metoda. Nadjačavanje metoda. Unošenje (importiranje) klasa i paketa. Kreiranje grafičkih komunikacijskih sučelja: tekstualna polja i područja, izbornici, padajuće liste, dugmad. Rukovanje događajima. Paketi: kreiranje i uporaba. Iznimke: vrste i obrada. Programske niti i višenitni programi. Tokovi i datoteke. Ulazni i izlazni tokovi: definiranje i način uporabe. Interaktivne mrežne aplikacije. Izrada apleta. Životni ciklus apleta. Definiranje i dodjeljivanje (prijenos) parametara. Kreiranje grafičkih komunikacijskih sučelja: načini korištenja tekstualnih polja, izbornika, padajućih lista i dugmadi. Događaji i interaktivnost: pokretanje i načini rukovanja događajima. Programske niti u apletima. Metode animacije. Servleti: interakcija sa klijentom, životni ciklus servleta. Pregled RMI aplikacija, RMI server. Java IDL, izrada klijent/servr aplikacija. Sigurnost i zaštita: područja zaštite, kontroliranje apleta i aplikacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30737>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/30737>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9548/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance