[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31010/2007/136030>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31010/2007/152120>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31010/2007/136030>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31010/2007/152120>
sisvu:description Obične diferencijalne jednadžbe prvog reda: pojam rješenja, polje smjerova, integralne krivulje. Elementarne metode i rješavanja: jednadžbe sa separiranim varijablama, homogene jednadžbe, linearne jednadžbe, egzaktne jednadžbe i jednadžbe koje se na njih svode integracionim faktorom. Obične diferencijalne jednadžbe višeg reda: jednadžbe rješive po najvišoj derivaciji; sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi. Linearne diferencijalne jednadžbe i jednadžbe s konstantnim koeficijentima. Jednadžbe matematičke fizike. Holomorfne funkcije. Cauchy-Riemannovi uvjeti. Elementarne funkcije. Diferencijalni račun funkcija kompleksne varijable. Kompleksna integraija. Razvoj funkcije u red. Laurentov razvoj funkcije. Teorem o reziduumu i njegove primjene. Nultočke i polovi meromorfnih funkcija. Izračunavanje realnih određenih integrala. Specijalne funkcije matematičke fizike: Gama funkcija, Legendreovi polinomi i funkcije, Kugline funkcije, Besselove funkcije, hipergeometrijske funkcije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31010>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31010>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12192/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance