[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31529/2007/134984>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31529/2007/134984>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Ravninski i prostorni sustavi sila. Uvjeti ravnoteže. Težišta. Rešetkasti, gredni i okvirni nosači. Trenje. Snaga. Naprezanje i deformacija. Hookeov zakon. Aksijalno opterećenje, smicanje, uvijanje, savijanje i izvijanje konstrukcijskih elemenata. Dimenzioniranje sukladno vanjskom opterećenju. Primjene. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti se osposobljavaju za samostalno uspostavljanje jednadžbi ravnoteže kod krutih i deformabilnih tijela (konstrukcija), odnosno određivanje dimenzija i materijala nosivih konstrukcija ili pojedinih njezinih dijelova pod djelovanjem vanjskog opterećenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (3 sata tjedno), auditornih i laboratorijskih vježbi (2 sata tjedno). Provjera znanja vrši se putem ispita, a u skladu s interesom studenata, parcijalno ili cjelokupno. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Vježbe su strukturirane kao 70% auditorne i 30% laboratorijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od približno 200 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih ankete, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31529>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31529>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12873/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12875/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance