[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31729/2006/100178>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31729/2006/100178>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Dinamika sustava materijalnih čestica. D'Alembert-ov princip. Količina gibanja. Moment količine gibanja. Gibanje centra masa sustava. Održanje količine gibanja sustava materijalnih čestica. Kinetička energija. Mehanički rad. Održanje energije. Princip impulsa i količine gibanja za sustava materijalnih čestica. Virtualni rad. Generalizirane koordinate i Lagrangeove jednadžbe II vrste. Ravnomjerna struja čestica. Sustavi promjenljive mase. Dinamika krutog tijela. Maseni momenti tromosti. Jednadžbe gibanja krutog tijela. Ravninsko gibanje krutog tijela. Princip rada i energije. Kinetička energija. Održanje energije krutog tijela. Snaga. Impuls i količina gibanja krutog tijela. Dinamika 3-D gibanja krutog tijela. Eulerove jednadžbe gibanja. Dinamički pritisci na os rotacije. Gibanje krutog tijela oko nepomične točke. Giroskopski efekt. Uvod u teoriju sudara. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student usvaja teorijska i praktična znanja iz dinamike sustava materijalnih čestica i krutog tijela. Time stvara solidnu bazu znanja s područja tehničke mehanike za kasniju primjenu u tehničkoj praksi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se sastoji od predavanja (2 sata tjedno), auditornih i konstrukcijskih vježbi (1 sat tjedno). Provjera znanja vrši se kroz izradu programskih zadataka (25% ocjene) te putem tri parcijalna ispita (3x25% ocjene) ili cjelokupnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Vježbe su strukturirane kao 75% auditorne i 25% konstrukcijske. Studentske obveze uključuju proučavanje preporučene literature u opsegu od cca. 120 stranica, te samostalno rješavanje zadataka s ciljem ovladavanja materijom. Način polaganja ispita Temeljem uspješnosti rješavanja programskih zadataka i 3 parcijalna ispita ili u cijelosti. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih ankete, te kroz praćenje (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31729>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31729>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10038/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10097/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance