[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31745/2006/100434>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31745/2006/100434>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Deskriptivna statistika: Prikazivanje podataka. Numerički pokazatelji statističkog skupa. Osnove teorije vjerojatnosti: Događaji, vjerojatnost i vjerojatnosni prostor. Uvjetne vjerojatnosti. Bayesov teorem. Slučajna varijabla: funkcija vjerojatnosti i funkcija distribucije. Matematičko očekivanje. Varijanca. Momenti. Standardne razdiobe: binomna, Poissonova, eksponencijalna i normalna. Centralni granični teorem. Uzorci. Intervali povjerenja. Testiranje parametarskih hipoteza, odluke. Kontrola kvalitete. -test. Dvodimenzionalna slučajna varijabla. Marginalne i uvjetne distribucije i njihovi parametri. Dvodimenzionalni statistički skup i numerički pokazatelji. Regresija i korelacija. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina iz područja vjerojatnosti i statistike potrebnih za rješavanje problema u struci. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Provođenje nastave: predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konzultacije. Način provjere znanja: aktivnost u nastavi, kontinuirana provjera znanja, pismeni ispit, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, pripreme za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Uspješan pismeni ispit preduvjet je pristupanju na usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kontrola redovitosti izvođenja i pohađanja nastave. Stalni dijalog sa studentima i ankete o sadržaju i izvedbi predmeta. Praćenje kvalitete studentskih seminarskih radova i znanja na usmenom ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31745>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31745>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10039/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10098/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance