[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31762/2006/100447>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31762/2006/100447>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Povijesni razvoj korištenja energije. Toplinsko stanje. Prvi glavni stavak. Idealni i realni plin. Jednadžba stanja. Rad i pV-dijagram. Specifična toplina. Plinske smjese. Promjene stanja idealnih plinova. Kružni procesi. Carnotov proces. Povrativi i nepovrativi procesi. Nepovrativost, entropija i dobivanje rada. Drugi glavni stavak. Tehnički rad. Maksimalni rad. Prigušivanje. Entalpija. Nepovrativost miješanja plinova. Gubici zbog nepovrativosti. Isparivanje i ukapljivanje. Izmjena topline pri isparivanju. Promjene stanja zasićene pare. Pregrijana para. Procesi parnog postrojenja. Mollierov hs-dijagram. Eksergija. Izgaranje. Toplinske pojave pri izgaranju. Procesi s unutarnjim izgaranjem. Izmjena energije kod strujanja. De Lavalova mlaznica. Osnovni oblici prijelaza topline. Provođenje topline. Prijenos topline konvekcijom. Izmjena topline zračenjem. Prolaz topline. Tehnički izmjenjivači topline. Vlažni zrak. Mollierov hx-dijagram. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Usvajanje teoretskih znanja i razvijanje vještina za rješavanje praktičnih problema iz područja nauke o toplini. Stjecanje znanja potrebnih za praćenje predmeta iz područja termotehnike i energetike. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi putem predavanja i auditornih vježbi na kojima se rješavaju zadaci koji sadržajem slijede gradivo izlagano na predavanjima. Provjera znanja vrši se pismenim i usmenim dijelom ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Od ukupnog broja radnih sati studenta 36% se odnosi na predavanja, 12% na vježbe, 2% na polaganje ispita, a 50% na samostalno rješavanje zadataka i proučavanje literature tj. učenje. Način polaganja ispita Provjera znanja vrši se pismenim i usmenim dijelom ispita. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta predviđa se kroz evaluaciju studenata i nastavnog osoblja s ciljem osiguranja i kont (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31762>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31762>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10097/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance