[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31769/2007/124557>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/31769/2007/124557>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Redovi. Funkcijski redovi. Fourierov red. Fourierov integral i Fourierova transformacija. Laplaceova transformacija. Elementarna svojstva i primjena. Vektorska analiza. Skalarno i vektorsko polje, gradijent, usmjerena derivacija, rotor, divergencija, potencijal. Operatori i Krivuljni integrali. Masa luka i rad polja sila duž luka. Plošni integrali. Plošna masa i protok fluida kroz plohu. Trostruki integral. Integralni teoremi. Formule Green-Gaussa, Stokesa i Ostrogradskog. Funkcije kompleksnog argumenta. Konformna preslikavanja. Osnove statističke analize. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina potrebnih za rješavanje problema u struci. U tome su zastupljeni sadržaji iz Fourierovih redova, Laplaceovih transformacija, vektorske analize, krivuljnih, plošnih i trostrukih integrala te funkcija kompleksnog argumenta. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe. Na predavanju studenti stječu teoretska znanja, a na auditornim i praktičkim vježbama vještine primjene teoretskog znanja. Provjera znanja se provodi kroz parcijalne ispite, te na pismenom i usmenom dijelu ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, pripreme za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i i usmenog dijela ispita. Prolaz na pismenom preduvjet je za usmeni. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta obuhvaća nadzor održavanja i pohađanja nastave, te realizacije programa kolegija, kao i postignutih uspjeha studenata u zadanim zadacima te na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Matematika II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31769>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/31769>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12902/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance