[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
sisvu:description Proširivanje znanja općeg jezika. Uvođenje u jezik struke iz područja strojarstva i brodogradnje: materijali u strojarstvu, rezanje i obreda metala, alatni i strojni uređaji, zavarivanje, zupčanici, ležajevi, spojevi. Uvođenje u jezik struke iz područja elektrotehnike: osnove energije, poluvodiči, vodiči i izolatori, materijali u elektrotehnici, Ohmov zakon, Lenzov zakon, elektromotorna sila i snaga, elektromagnetska indukcija, električne jedinice. Utvrđivanje gramatičkih i jezičnih struktura. Glagolska vremena. Određeni i neodređeni član. Modalni glagoli. Složenice. Tvorba riječi. Pasiv. Zavisne rečenice. Razvijanje strategija za razumijevanje stručnog teksta. Uvod u pisanje sažetka. Pisanje životopisa i poslovnih pisama. Obrada članaka iz tehničke struke i tekstova iz općeg jezika. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti usavršavaju znanje njemačkog jezika i svoju jezičnu sposobnost za izražavanje na općem jeziku kao i vezano za inženjersku struku, a u cilju uklapanja u suvremeni svijet tehnologije. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja iz stranog jezika sastoje su iz obrađivanja gore navedenih tematskih cjelina. Vježbe se baziraju na čitanju i slušanju s razumijevanjem, prevođenju, razvijanju vještina i jezičnih struktura te pisanju i komuniciranju. Testovi, pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Pismeni i usmeni ispit 35%, aktivnost tijekom nastave 35%, proučavanje literature, priprema seminarskih radova i power-point prezentacija sačinjavaju 30% ECTS-a. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Na temelju govornih i pismenih vježbi, timskog rada, izlaganja zadanih tema te testova. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32614>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32614>
rdf:type univ-ont:CourseInstance